OVER DE ORGANISATIE

World Food Day is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de Gemeente Ede in samenwerking met Wageningen University & Research, Rabobank Gelderse Vallei en Rabobank Vallei & Rijn en de Provincie Gelderland.
Daarnaast wordt het programma inhoudelijk ingevuld in samenwerking met verschillende programmapartners.

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Ieder mens denkt er elke dag over na: wat eten we vanavond? Voor ongeveer 800 miljoen mensen is de vraag nog fundamenteler, zelfs existentieel: ís er eten vanavond? Er is werk aan de winkel, want ons huidige voedselsysteem is niet toekomstbestendig. We hebben creatieve, innovatieve en oplossingsgerichte denkers en doeners nodig om het voedselsysteem van morgen vorm te geven. Ieder heeft daarbij zijn eigen rol: de producent, de levensmiddelenindustrie, de supermarkt, de overheid, de consument. En we komen het verst door met elkaar op te trekken, elkaar te versterken. Dat brengen we samen op World Food Day. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is daarom de trotse mede-initiatiefnemer van dit evenement. Want met uitwisseling en ontwikkeling van ideeën kunnen we als overheid adequaat inspelen op wat in de samenleving aan initiatieven opbloeit.

GEMEENTE EDE

Als de eerste Nederlandse gemeente met een wethouder Voedsel is  Ede een logische locatie voor World Food Day op 14 oktober 2017. We werken al jaren aan een actief voedselbeleid. Dat past binnen een gezonde en duurzame leefstijl voor onze inwoners. In de regio rond Ede zijn talloze voedselondernemers en initiatieven. Er is een rijke landbouwhistorie, de aanwezigheid van Wageningen UR en veel foodbedrijven zoals Nizo Food Research versterken de aanwezigheid van voedsel in de regio. Door gezamenlijk te focussen op food ontstaan op voedselgebied verbindingen en ontmoetingen, die van onschatbare waarde zijn. Een evenement als World Food Day versterkt deze verbinding en daarom doen wij mee!

hr-logo-5-57-mm-gemeente_ede-proce-blue

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

Voeding en alles dat met voeding te maken heeft staat centraal bij Wageningen University & Research: gezonde voeding, veilige voeding, voedsel dat duurzaam geproduceerd wordt en ook genoeg voedsel om de wereld te kunnen voeden. Bij ons houden honderden wetenschappers zich met deze onderwerpen bezig samen met andere kennisinstituten, met ngo’s en met het bedrijfsleven. Consumenten raken steeds meer betrokken bij voeding, willen zich graag op een gezonde en verantwoorde wijze voeden, maar het is niet altijd eenvoudig om de weg te vinden in een woud van vaak tegenstrijdige en steeds veranderende informatie. Veel mensen maken zich ook zorgen over voeding. Dit festival is voor ons een kans in gesprek te gaan met consumenten, te luisteren naar zorgen, vragen en ideeën over voedsel en voedselproductie en die weer mee te nemen in ons onderzoek. Wij zien er naar uit.

PROVINCIE GELDERLAND

De provincie is actief op veel beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie, agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn en cultuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat een nieuw natuurgebied in opdracht van de provincie wordt aangelegd. Of dat met behulp van een provinciale subsidie het dorpshuis in uw gemeente is gebouwd. Ook verleent de provincie milieuvergunningen aan grote bedrijven. Omdat ook voedsel een belangrijke rol speelt in onze provincie zijn wij partner van World Food Day.

RABOBANK GELDERSE VALLEI & VALLEI EN RIJN

De Rabobank is opgericht vanuit de filosofie dat de opzet van een Coöperatie van samenwerkende boeren het beste was voor allemaal. Met onze visie Banking for Food leveren wij ook nu nog een bijdrage aan het oplossen van de voedselproblematiek in de wereld. Dat doen we door toegang te bieden tot financiering en ons grote netwerk en door onze kennis van de food & agri-markt actief te delen. Met als doel voedselzekerheid te kunnen bieden aan iedereen. World Food Day sluit uitstekend aan op onze visie. Logisch dus dat wij partner zijn van dit bijzondere evenement.

PROGRAMMAPARTNERS

peul_03
Nederland Voedselland logo
peul_03

MEDIAPARTNERS

UITVOERENDE PARTIJEN